کسب مقام دوم آمادگی جسمانی و مقام سوم پرتاب دارت توسط کارکنان خانم

158

با سرپرستی و مربیگری استادان گرامی خانم زنجانیان ، پور شریعتی و اصغری

کسب مقام دوم آمادگی جسمانی:  توسط خانم ها عبدلی، فراهانی، معین، سیدمهدی

کسب مقام سوم پرتاب دارت:  توسط خانم ها عموزاد، نوعی، کریمی، رشیدالاسلامی

آدرس : جنت آبادشمالی ، بلوار انصارالمهدی

  • dummy 44824715


    پشتیبانی وب سایت و سامانه دانشجویی

  • dummy 44845452

  • dummy info@tehransama.ac.ir

Search