قابل توجه دانشجویان رشته معماری

قابل توجه دانشجویان رشته معماری ، مشخصه های زیر حذف و در صورت امکان با مشخصه جدید جایگزین شد. لذا هرچه سریعتر انتخاب واحد خود را بررسی نمائید.

1- مشخصه 67 ( پرسپکتیو ، استاد فاتحی )

2- مشخصه 119 ( اصول سرپرستی ، استاد پرمایه )

3- مشخصه 99 ( کاربرد نرم افزارهای رایانه ، استاد ایلکا (

4- مشخصه 72 تمرین معماری 1 ( استاد حیدری مقدم )

Search