قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی

 

مشخصه 461 (بسکتبال )روز پنجشنبه توسط گروه حذف شده است و همچنین دو میدانی( 4 ) روز پنجشنبه حذف و به روز سه شنبه  ساعت 11-8 تغییر یافت .

 

Search