قابل توجه دانشجویان رشته گرافیک

با توجه به زمان بندی انتخاب واحد از طریق سامانه دانشجویی ، انتخاب واحد خود را انجام داده و در صورت هرگونه مورد آموزشی در تاریخ های 13 الی 15 یهمن ماه به کارشناس آموزشی خود ( سرکار خانم حسینی ) مراجعه فرمائید

Search