آموزشکده فنی و حرفه ای سماتهران

پست سازمانی نام و نام خانوادگی همکاران تلفن داخلی تلفن مستقیم فکس
دفتر ریاست خانم انصاری 114-101 44830090 44824725 44830090
رئیس حراست   137 44830022  
انتظامات برادران آقایان حسین زاده ، اسدزاده ، شیخی ، تپه رشی  155 44824722  
انتظامات خواهران خانمها کریمی ، معین ، اسلامی 156    
         
معاونت اداری و پشتیبانی خانم قلی پور 146 44837006  
امورمالی  خانم ها عبداللهی ،بابائی 163-224 44845451-2  
صندوق رفاه دانشجویی آقای لطفی  162 44824723  
امور اداری آقای مصطفی زاده ، خانم محبوبی 115-110 44845351  
دبیرخانه خانم اکبری 258 44824724 44824724
امورعمومی و کارپردازی آقای نه برادر  143 44842624  
انبار آقای فرخی نیا  102    
مجموعه استخر خانم صفری 151 44804026  
تاسیسات آقای بختیاری  230-150    
         
معاونت آموزشی و پژوهشی خانم دکتر گرامی معظم 158 44838179  
مدیر آموزش خانم نصیری  217 44830023  
خدمات آموزشی خانم سیدمهدی 117    
امتحانات خانم جعفری    135    
امورکلاسها خانم علوی 112 44845450  
گروه کامپیوتر خانم رضامند 131    
گروه معماری خانم سیده زهره حسینی 128    
گروه حسابداری خانم پوزش 140    
گروه تربیت بدنی و الکترونیک خانم ایلکا 142    
مدیر پژوهش خانم آزادمقام 118 44838375  
کارشناس پژوهش خانم نوعی 118    
کتابخانه خانم گودرزی  119 44845350  
کارشناس کارگاه ها و آزمایشگاه ها خانم عبدلی 130    
مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات آقای مهندس فرخ پور 226 44845452  
بایگانی آموزش خانم شهبازی 161    
         
معاونت دانشجویی و فرهنگی خانم دکتر صدیقی 116 44830021  
امور فارغ التحصیلان و دانشجویی خانم عموزاد 124-121 44809897  
امور فرهنگی خانم نوروزیان 125 44838345  
بایگانی فارغ التحصیلان آقای فرخی نیا 145    

Search