خانه / معاون آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی و پژوهشی : جناب آقای دکتر احمدزاده

تلفن: 44837006

داخلی: 146