خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد موناامیری

قابل توجه دانشجویان استاد موناامیری

ساعت اطلاع رسانی کلاس جبرانی مربوط به رشته: معماری
نام درس: ترسیم فنی
نام استاد:مونا امیری
کد درس:۹۱۵۰۷
روز و تاریخ کلاس جبرانی:چهارشنبه تاریخ
۲۴ دی و ۱بهمن
ساعت برگزاری:
:۲ تا ۵ عصر