خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد منصوری

قابل توجه دانشجویان استاد منصوری

قابل توجه دانشجویان منصوری
کلاس جبرانی درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی با مشخصه ۵۰۰۲۵ روز شنبه تاریخ ۹۹/۱۱/۱۱ در ساعات زیر برگزار می‌شود.
ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۵
ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰
دانشجویان از لینک کلاس مربوط به مشخصه ۵۰۰۱ وارد کلاس ش