خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد معصومه شرفی

قابل توجه دانشجویان استاد معصومه شرفی

اطلاع رسانی کلاس جبرانی مربوط به رشته: معماری
نام درس: متره و برآورد
نام استاد: معصومه شرفی
کد درس: 91525
روز و تاریخ کلاس جبرانی:11/3
ساعت برگزاری: 10-8