خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد سایه اخباری

قابل توجه دانشجویان استاد سایه اخباری

طلاع رسانی کلاس جبرانی مربوط به رشته: معماری
نام درس:طراحی معماری(۱)
نام استاد:سایه اخباری
کد درس:۷۷۹-۹۱۵۱۹-۹۹۱۳۱۶
روز و تاریخ کلاس جبرانی:شنبه۹۹/۱۰/۲۷
ساعت برگزاری:۱۴-۱۸