خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد اهتزازی

قابل توجه دانشجویان استاد اهتزازی

کلاس جبرانی
گروه کامپیوتر
نام درس : کار آفرینی و پروژه
مشخصه کلاس : ۹۱۴۱۴
اهتزازی
تاریخ : ۹۹/۱۰/۲۴
ساعت : ۱۳-۱۶