خانه / امورکلاسها / قابل توجه دانشجویان استاد اهتزازی

قابل توجه دانشجویان استاد اهتزازی

کلاس جبرانی
گروه کامپیوتر
نام درس : کار راه شغلی
مشخصه کلاس : ۹۹۱۰۳
اهتزازی
تاریخ : ۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۷-۲۰
تاریخ : ۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۱۷-۱۸/۳۰