خانه / امور پژوهشی / قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان گرامی گروه تربیت بدنی

قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان گرامی گروه تربیت بدنی

جلسه دفاع از طرح پژوهشی خانم ساناز زنجانیان با موضوع ذیل برگزار می گردد.

عنوان طرح : تاثیر هشت هفته تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن APE1 بافت بطن چپ قلب موش های صحرایی نر

زمان جلسه 99/05/21 ساعت: 11

مکان جلسه : اتاق 219