خانه / آخرین رویدادهای دانشکده / برگزاری امتحانات روز یکشنبه 98/10/29

برگزاری امتحانات روز یکشنبه 98/10/29

کلیه امتحانات روز یکشنبه 98/10/29 راس ساعت مقرر برگزار می گردد