خانه / آخرین رویدادهای دانشکده / امتحانات معرفی به استاد

امتحانات معرفی به استاد

دانشجویانی که در نیم سال جاری(2-99-98)به صورت معرفی به استاد اخذ نموده اند، جهت هماهنگی روز و ساعت امتحان، همچنین نحوه دریافت جزوه تا روز پنج شنبه مورخ 99/02/15 به اساتیدی که با ایشان درس (معرفی به استاد) انتخاب نموده اند، ایمیل ارسال نمایند.

هنگام ارسال ایمیل ذکر نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی ضروری می باشد.

گروه تربیت بدنی

سرکار خانم زنجانیان zanjanian.sanaz@gmail.com

سرکارخانم ضیایی nziaee@gmail.com

سرکارخانم حکیمی L.hakimi@yahoo.com

گروه الکترونیک

جناب آقای آهی ahiandym@yahoo.com

جناب آقای طالبی توتی Saidtalebei@gmail.com

سرکار خانم مهدوی mahdavi_n2@yahoo

گروه حسابداری

جناب آقای شریفی Mikaeel.sharifi@gmail.com

جناب آقای خلیل زادهPhpr_351@yahoo.com

سرکارخانم احمدی زاده Ahmadizadeh.sanaz@gmail.com

سرکارخانم فضائلی artim_206mf@yahoo.com

گروه کامپیوتر

جنا ب آقای روشن پور A_roshanpoor@yahoo.com

گروه معماری

استاد نظری Honey_6620@yahoo.com

استاد امامزادگان Farzad_emamzadegan@yahoo.com

گروه علوم پایه وعمومی

جناب آقای محمدرضا میرزاده Mreza.mirzadeh@gmail.com

سرکار خانم بغدادچی S.baghdadchi@yahoo.com

سرکارخانم سعادتی Saadati.s57@gmail.com

سرکار خانم زارعی zareei_physica@yahoo.com

سرکارخانم قاسم پور ghasempourazam@yahoo.com

سرکار خانم نعمتی m.nemati88@yahoo.com

سرکار خانم الهه گودرزی goodarzi_07@yahoo.com

سرکارخانم منصوری sjannat1398@gmail.com

جناب آقای حامد دهقان Dehghan.students@gmail.com

سرکار خانم بتول بهرامی bahrami.236@yahoo.com

سرکار خانم سقا freshtehsagha@yahoo.com

سرکارخانم باغبان پرشکوه Baghbanzahra86@yahoo.com

سرکارخانم حسینی ترکانی nhoseinitorkani@yahoo.com